Velká Javoøina  - Bílé Karpaty 2006

Zimní táboøení. Akce pùvodnì urèená pro nováèky. Více se dovíte tu.

.